History

BUILDING HISTORY

Conceived as a primary school in 1893, Pieter Nieuwlandstraat 93-95 is built in the same period as the rest of Dapperbuurt, and it is one of the few original buildings left in the direct surroundings. Its striking red brick façade is classified as a municipal monument, behind which is housed 1’155m2 of indoor area and a backyard of 130m2. During the 1980s, when the neighbourhood was going through a massive reconstruction, the building itself was renovated. Replacing the school with a ‘multifunctional center’, the west wing of the ground floor became the neighbourhood center De Werf, which was later absorbed by the welfare organisation Dynamo. The other parts of the building were used as offices, interim school and child day care center. After Dynamo and the day care center left, the building was rented out temporarily as office spaces and was underused for most of the 2000s.

SOWETO

Soweto is a social housing association founded by housing activists, currently with more than 100 members. Rooted in Amsterdam’s squatter movement, the erosion of social housing policies and criminalisation of squatting prompted the creation of a long-lasting organisation, based on solidarity, sustainability and self-management. After years of legal, bureaucratic and financial heavy lifting, and undeterred by an unsuccessful attempt to buy another building in the neighbourhood, Soweto finally successfully acquired NieuwLand in November 2015!

The building is rented and operated by three associations independent from Soweto, each with its own organisational characteristics; the 11-member living group, the community-driven volunteer-based public space, and the building bringing together all the parties. Soweto is a member of the Mietshäuser Syndikat, as well as in solidarity with similar organisations. Do you want to start your own living group or collective project? Soweto can assist you take the first steps to launch your initiative.

RENOVATION

Guided by the professional support of the architect and executed by countless volunteers, the school  had to be adapted for domestic use. Undusting a century-old attic and undoing a (quite terrible) 80s-style renovation —not the easiest task, especially when aiming for achieving better results than social housing standards. Walls were built, pipes were laid, even roof extensions added and the central heating overhauled. Most of the work took as much as two years of slow but steady effort of its inhabitants, but the results are proudly superior to anyone’s expectations!

soweto.nl

 

GESCHIEDENIS VAN HET GEBOUW

Het gebouw aan de Pieter Nieuwlandstraat 93-95 werd in 1893 in het leven geroepen als basisschool, in dezelfde periode als de rest van de Dapperbuurt. Het is een van de weinige gebouwen die nog in haar oorspronkelijke staat in de buurt te vinden zijn. De opvallende rode bakstenen gevel is geclassificeerd als een gemeentelijk monument. Achter deze gevel schuilen 1.155 m2 aan binnenruimte en een achtertuin van 130m2.

In de jaren 80, toen de wijk enorme veranderingen doormaakte, werd ook de Nieuwland gerenoveerd. De school werd vervangen voor een “multifunctioneel centrum”. De westvleugel van de begane grond werd toen in gebruik genomen door buurtcentrum De Werf, dat later werd opgenomen in de welzijnsorganisatie Dynamo. De andere delen van het gebouw werden gebruikt als kantoren, interim-school en kinderdagverblijf. Nadat Dynamo en de crèche zijn vertrokken, werd het gebouw als tijdelijke kantoorruimten verhuurd. Het gebouw werd in de jaren 2000 grotendeels onderbenut.

SOWETO

Soweto is een sociale woningbouwvereniging opgericht door huisvestingsactivisten. De vereniging heeft momenteel meer dan 100 leden. Het is een vereniging geworteld in de Amsterdamse kraakbeweging, opgezet in de context van de uitholling van het sociale huisvestingsbeleid en de criminalisering van kraken. Het idee was een duurzame organisatie gebaseerd op solidariteit, duurzaamheid en zelfmanagement op te richten. Na jaren van juridisch, bureaucratisch en financieel zwaar tillen – en ondanks een mislukte poging om een ​​ander gebouw in de buurt aan te kopen – is het Soweto uiteindelijk gelukt om met succes de NieuwLand te verwerven in november 2015!

Het gebouw wordt verhuurd en geëxploiteerd door drie verenigingen die onafhankelijk zijn van Soweto, elk met een eigen organisatorische structuur; de 11-koppige woongroep, de vrijwilligers-gebaseerde openbare ruimte en het gebouw waarin alle partijen samenkomen. Soweto is lid van het Mietshäuser Syndikat en staat in solidariteit met vergelijkbare organisaties.

Wil jij je eigen woongroep of collectief project starten? Soweto kan je helpen bij het nemen van de eerste stappen om je initiatief van de grond te krijgen.

VERBOUWING

Het bruikbaar maken van een eeuwenoude zolder en het ongedaan maken van een (vrij verschrikkelijke) jaren-80 stijl renovatie waren niet de gemakkelijkste taken in de wereld, vooral niet als je streeft naar betere resultaten dan de normen die gesteld zijn voor sociale huisvesting. Begeleid door de professionele ondersteuning van een architect en uitgevoerd door talloze vrijwilligers, moest het schoolgebouw worden aangepast voor huishoudelijk en collectief gebruik. Muren werden gebouwd, leidingen gelegd, en zelfs daken verlengd en de centrale verwarming gereviseerd. Het werk kostte weliswaar twee jaar aan langzame maar gestage inspanningen van de bewoners en vrijwilligers, maar de resultaten gaan met trots voorbij aan iedereens verwachtingen!

soweto.nl